Kde se ubytovat?
No přece v Chalupě pod hruškou!

Provozní řád

Objednavatel uhrazením zálohy, či celé ceny pobytu bere na vědomí Ubytovací a provozní řád, storno podmínky a souhlasí s nimi. Před nástupem do chalupy bude vždy (nejpozději týden před nástupem) uhrazena kauce a celková částka za ubytování. Z této kauce má právo pronajímatel po ukončení pobytu odečíst případné škody způsobené nájemcem. Zbylá částka bude do týdne vrácena zpět na účet objednavatele.

Ubytování hostů

Čas nástupu na pobyt je od 15:00 hodin, pokud není předem domluveno jinak. Způsob předání klíčů od chalupy bude vždy dle domluvy s objednavateli.

Užívání objektu

 • Užívat pronajatou chalupu může jen počet nahlášených osob (maximálně 10 osob).
 • V celém objektu a kolem je nutno udržovat čistotu a pořádek.
 • Odpadky – zajistěte prosím pečlivý sběr odpadků a jejich odnos z chaty na místo určené. Do koše v kuchyni je třeba vložit igelitový sáček. Pytle s odpadem se odváží do kontejnerů cca 200 m od chalupy (u točny autobusu).
 • Rozdělávání ohně je povoleno pouze na vyhrazeném ohništi a v krbových kamnech. V objektu je pro případ požáru připraven hasicí přístroj.
 • Je zakázán vstup zvířat do chalupy.
 • Pro úschovu lyží, bobů a kol je určena uzamykatelná chatka.
 • Nošení lyží a kol do chalupy je zakázáno.
 • K parkování je k dispozici parkoviště vedle chalupy.

Před odchodem objednavatel zajistí

 • Odvoz ODPADKŮ do kontejnerů.
 • Vypnutí a otevření lednice. (Nenechávejte prosím po sobě v chalupě žádné potraviny).
 • Vyhasnutí krbových kamen a vymetení popela.
 • Úklid okolí chaty (nedopalky cigaret, láhve, sáčky, exkrementy po vašich mazlíčcích, apod.)
 • Uzavření všech oken a dveří.
 • Odevzdání klíčů od chalupy a příslušenství.
 • Uvolnění objektu do 11:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

Noční klid

Noční klid pro všechny ubytované platí od 22:00 do 6:00 hodin.

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla

Topení v objektu je regulováno tepelným čerpadlem, které může v případě vaší potřeby upravit pronajímatel ze vzdáleného přístupu. Host nesmí jakkoliv do tohoto zařízení zasahovat.

Poškozování vybavení

Je zakázáno poškozovat vybavení chalupy, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti. Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto skutečnost nahlásit. Objednavatel uhradí věci poškozené vlastním zaviněním v plné výši.

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechat dítě do 7 let bez dozoru dospělých osob v pokoji a v ostatních prostorách chalupy.

V objektu se nacházejí elektrická zařízení, spotřebiče a elektrické zásuvky, které nejsou chráněny dětským zámkem! Elektrická zařízení používejte v souladu s obdrženými pokyny, případně v souladu s obecně platnými pravidly bezpečné manipulace. Jestliže si nejste jisti účelem či způsobem použití některého elektrického spotřebiče, použijte připravené návody k užití.

Nedovolte dětem manipulaci s elektrickými zařízeními a spotřebiči. Pozor na tělesný kontakt s elektrickými zásuvkami.

V objektu se nacházejí zařízení a spotřebiče, jejichž povrch může být horký. Dávejte prosím pozor na své děti při jejich užívání

Zákaz kouření

Přísný zákaz kouření platí ve všech prostorách chalupy.

Tato opatření slouží k zajištění Vašeho klidného a ničím nerušeného pobytu. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt.